ایول. قسمت تنظیمات TCP/IP رو بزنین درست میشه. مرسی