فهرست کارگاه‌های اینترنت اشیا در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۷

فهرست کارگاه‌های اینترنت اشیا در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۷

در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۷ کارگاه‌های تخصصی آموزشی اینترنت اشیا برگزار می‌شود. این کارگاه‌ها قرار است در بخش الکام‌ترندز برگزار شود.  این کارگاه‌های آموزشی اینترنت اشیا به…