این بحث وی دی اس ال رو همه دیگه بیخیال شدن
مثل زندگی درست که تمام ایرانیا دیگه بیخیال شدن

دیگه بحث تحمل نیست
بحث کنار اومدنه