روسیه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را ممنوع کرد: خودمان اینترنت ماهواره‌ای راه‌اندازی می‌کنیم

روسیه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را ممنوع کرد: خودمان اینترنت ماهواره‌ای راه‌اندازی می‌کنیم

هیچ کاربر یا شرکت روسی حق استفاده از اینترنت ماهواره‌ای مرتبط با کشورهای غربی را ندارد و در صورت تخلف با جریمه روبرو می‌شود. دومای…