مطالب خوبی بود ممنون
فکر نمی کنم با این قیمت در ایران خریدار داشته باشه نه به درد شرکتها و سازمانها میخوره نه کاربران عادی که میخوان در خونه استفاده کنند.