اگه یک مودم قدیمی +یک روتر جدید استفاده کنیم چی؟
و همچنین اگه از مودم و روتر قدیمی ولی کابلی ونه وایرلس استفاده بشه چی باز هم خطر داره؟