چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ این نوشته مال یک سال پیشه ولی انگار یک عمر ازش گذشته
کجایی روزای خوب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!