اولین مودم سیستمم Dial-up بود برند الفکس
سال ۸۸ خریدم یک عدد مودم+کالرآیدی= ۱۴هزارتومن!!
سرعت اتصالش بین ۴۶.۶ تا ۵۴ کیلوبیت😁
هرچند که اون زمان ADSL بود ولی به گستردگی الان نبود دوستانم که ADLS داشتند حداکثر سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بود