با این تفاسیر میشه از مودمADSL معمولی که وایرلس نداره استفاده کرد