گزارش خوبی بود ممنون
سوال نکردید هر یک ساعت بازی چندتومنه؟!