بسته ی نامحدود ماهانه با سقف مجاز 50 گیگ ایرانسل 40 تومن هست که میشه گیگی 800 تومن
بعد از اتمام سرعت به 257 کاهش پپیدا میکنه