بسته ی نامحدود ماهانه با سقف مجاز ۵۰ گیگ ایرانسل ۴۰ تومن هست که میشه گیگی ۸۰۰ تومن
بعد از اتمام سرعت به ۲۵۷ کاهش پپیدا میکنه