برای IOS راه نخواهد افتاد و ۱۰% کاربران هم سیستم آیفون دارند.