علاوه بر مناطق زیبا و تاریخی فوق الذکر، مسیرباغات قصر الدشت هم مکانی زیبا برای مشتاقان طبیعت گردی و پیاده روی میباشد.