شرکتی به این پتیاک هم vdsl شروع کرده:
https://www.petiak.com/#ulp-Ll5Yo8ZNHoeU9JE5

https://www.petiak.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-adsl-vdsl/

و شرکت صفر و یک (فقط برای قم و تهران):
https://0-1.ir/register-vdsl/