سلام
برد این مودم تا چند متره؟ ساختمان با ۲۵۰ متر مربع را پوشش می دهد ؟ تو این رنج قیمت تی پی لینک vr400 بهتره است یا نه