چقد احتیاج دارم به این باطری.. رو گوشی بیاد خیلی خوبه