مطالب خوبی بود ممنون.
با توجه به قیمت بالای این محصولات و فراگیرشدن اینترنت موبایل خیلی کم از این محصولات استفاده میشه مگر اینکه کاربرد شبکه کردن یا ساختن شبکه بی سیم مطرح باشه