مطمئنید تو پکش ۳ تا روتر هست؟فکر نکنما . تو آمازون هم یکی نوشته دو تاش ۱۳۵ دلار میشه.