اصطحلاکی؟؟؟
حدس میزنم شما دو واژه‌ی «استهلاک» و «اصطکاک» رو‌ با هم مخلوط کردید!

«استهلاک» درست است. تصحیح بفرمایید.