فقط ۲ گیگ اینترنت؟ اونم برای یک ماه؟ اگر کاربری پیدا شود که فقط ۲ گیگ در ماه اینترنت مصرف داشته باشد، شاید این اپراتورها بساط خود را جمع کرده و کاسه گدایی بدست بگیرند بیشتر کسب درآمد کنند.