به به چقدر تمیز و جامع و عالی.
خیلی ممنون بابت این جداول.