تو این مطلب اهمیت فرکانس ۸۰۰ به صورت واضح قابل فهمه