کیفیت اینترنت پیشگامان صفر
من چندسال این اینترنت رو داشتم سرعتش افتضاح بود!!