یک ماه گذشته هنوز خبری از vdsl اسیاتک نیس

کلا کشور وعده و وعیده