من TDLTE ایرانسل دارم و بسته را خودم دستی از برنامه ایرانسل من فعال کردم. فوق العده سرعتما اورد پایین جوری که زنگ زدم گفتم اقا نمیخوام اینترنت رایگان بسته را کنسل کن. متاسفانه اینا جایی نمیخوابند که زیرشون اب بره.