واااااااااااااااااااااااای واقعا؟ بهشون اخطار داده؟
شیرسماورش نکردن اپراتورا؟
ینی الان اونا چن کارته شدن؟
ینی دربی رو از دست دادن؟؟؟؟