اخه یوتل هم شد مودم؟؟!!!!!!!!!!!!!
حتما شوخیتون گرفته!!!!!!!!!!! 🙁